Säännöt

Suomen Manchesterinterrierit ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Manchesterinterrierit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja toimintakieli suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Terrierijärjestö ry:n ja Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksenä edistää manchesterinterrierien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä toimia koiraharrastuksen edistämiseksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita
  • harjoittamalla jalostustoimintaa
  • levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaa koti- ja ulkomailla ja tekemällä aloitteita alan kehittämiseksi harjoittamalla yhteistoimintaa koti- ja ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittavan asianmukaisen luvan

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso- (alle 18 vuotta), perhe-, kunnia- ja tuomarijäseniä.

Kunnia- ja tuomarijäsen valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä. Tuomarijäsenellä on vain puheoikeus. Sekä kunnia- että tuomarijäsenet ovat vapaita kaikista jäsenmaksuista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja varajäsenet kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Sääntömuutoksen tultua voimaan erovuorot ratkaistaan ensimmäistä kertaa arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset lasketaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 15-vuotiailla vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenillä. Tuomarijäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni.

10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen julkaisussa.

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle
6. tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
7. liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenten vaali
9. hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.1.2014.