Säännöt

Suomen Manchesterinterrierit ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Manchesterinterrierit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja toimintakieli suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Terrierijärjestö ry:n ja Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksenä edistää manchesterinterrierien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä toimia koiraharrastuksen edistämiseksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita
  • harjoittamalla jalostustoimintaa
  • levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaa koti- ja ulkomailla ja tekemällä aloitteita alan kehittämiseksi harjoittamalla yhteistoimintaa koti- ja ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.
  • Yhdistys voi liittyä tarkoitusperiään tukeviin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittavan asianmukaisen luvan

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso- (alle 15 vuotta), perhe- (yli 15 vuotta, vuosijäsenen kanssa sama talous), kannatus- sekä kunnia- ja tuomarijäseniä.

Nuoriso- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Kunnia- ja tuomarijäsen valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä. Tuomarijäsenellä on vain puheoikeus. Sekä kunnia- että tuomarijäsenet ovat vapaita kaikista jäsenmaksuista.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Sääntömuutosten astuttua voimaan hallitus hyväksyy uudet jäsenet erillisellä hakemuksella. Sääntömuutosten astuttua voimaan vanhojen jäsenien jäsenyys pysyy voimassa ilman erillistä hakemusta, jos jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Muussa tapauksessa hallitus voi erottaa jäsenen. Uuden jäsenen hyväksymisen esteenä voivat olla samat perusteet, jotka ovat myös jäsenen erottamisperusteet. Säännöt ovat voimassa sääntömuutoksen astuttua voimaan.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistys huomauttaa jäsentä mahdollisista erottamisperusteista. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä myös, jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä tai jos henkilöllä on voimassa oleva eläinsuojelurikos tai voimassa oleva muu eläinpidollinen sanktio tai on muuten toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamiseen vaaditaan hallituksen ehdoton enemmistö. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin.

5. Yhdistyksen maksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6. Hallitus ja yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja varajäsenet kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vähintään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset lasketaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunnat ja hallitus linjaa yhdistyksen tarkoitusta ja määrittelee ja luo tarpeellisia käytäntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännöt ja niiden muutokset on hyvä tuoda julki jäsenistölle heti kun mahdollista ja käsitellä jäsenkokouksessa. Tällaisia ovat mm. yleiset käytännöt, pentupörssisäännöstö, jalostusasiat, kasvattaja-asiat. Sääntöjenmukainen päätöksenteko tulee perustua jäsenistön päätöksiin ja se tehdään jäsenkokouksissa.

Yhdistys julkaisee manchesterinterrierikasvattajalistaa. Listalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia sääntöjä ja tekevät yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Kasvattajat hyväksytään listalle seuraavin perustein: kasvattaja on Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen, kasvattajan tulee olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton uusi kasvattajasitoumus, kasvattajalla on FCI:n myöntämä kennelnimi (sis. hyväksytyn kasvattajan peruskurssin), Kennelliitto ei ole asettanut kasvattajalle kurinpitorangaistuksia tai kasvattajalla ei ole muita tuomioita eläintenpitoa koskien.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuun aikana. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka- tai marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 15-vuotiailla vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenillä. Tuomarijäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni.

10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista julkaistaan ensisijaisesti yhdistyksen verkkosivuilla ja lähetetään yhdistyksen jäsenistölle sähköpostitse.

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. keskustellaan muista esille nousevista asioista.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle.
6. tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle.
7. liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle.
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenten vaali.
9. hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali.
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
11. hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. keskustellaan muista esille nousevista aiheista.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.10.2017.